PRIVACYVERKLARING Stichting Bangalore

De Stichting Bangalore (KVK nummer: 08146351) is gevestigd te 7573AS Oldenzaal aan Haerstraat 74.
Deze privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering dd. [……]

De Stichting Bangalore verwerkt persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Bangalore.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De gewijzigde Privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de website van de Stichting is geplaatst.

1. Het bestuur van de Stichting Bangalore is (eind)verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van persoonsgegevens, e.e.a. overeenkomstig het in deze privacyverklaring bepaalde en ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels.

De Stichting Bangalore draagt ook zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisa¬torische aard ter beveiliging van persoonsgegevens, tegen verlies of aantas¬ting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrek¬king daarvan.

2. De Stichting Bangalore verwerkt persoonsgegevens van:
– donateurs.
– Leveranciers

Persoonsgegevens
Als u donateur bent/wordt van de Stichting Bangalore hebben we uw persoonsgegevens nodig voor (of ter ondersteuning van) onze administratieve processen. Donateurs verstrekken die gegevens zelf aan ons.
Wij sturen u alleen informatie als u daar zelf toestemming voor geeft. Wil u niet meer benaderd worden voor deze informatie dan kunt u dit per mail doorgeven aan het secretariaat.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:
U te informeren over de activiteiten van de Stichting Bangalore via de mail of per post

Als de Stichting Bangalore persoonsgegevens voor andere doeleinden wil gebruiken dan hierboven genoemd vraagt zij hiervoor toestemming.

3. Gebruikers persoonsgegevens
Toegang tot bepaalde persoonsgegevens hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:
– Bestuur van de Stichting Bangalore
– Derden zoals: IT serviceverleners (webhosting)

Dienstverleners van de Stichting Bangalore zoals IT-serviceverleners (webhosting) kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Met dienstverleners sluiten wij verwerkersovereenkomsten af ter bescherming van uw privacy.

Buiten de uitvoering van hetgeen we met u zijn overeengekomen worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij:
– dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
– dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
– instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.

4. Bewaren en vernietigen van de gegevens.
Als er geen financiële gegevens zijn gekoppeld aan je persoonsgegevens en er is gedurende 2 jaar geen contact geweest tussen u en de Stichting Bangalore worden uw persoonsgegevens vernietigd.

De Stichting Bangalore dient financiële gegevens ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens die worden gebruikt voor historische doeleinden kunnen tientallen jaren of langer bewaard worden.

5. Beroep
Als de Stichting Bangalore weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kun u zich, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wenden tot de arrondissementsrechtbank te Enschede met het schriftelijk verzoek de Stichting Bangalore te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.

Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzen¬de beslissing van de Stichting Bangalore is ontvangen. Als de Stichting Bangalore niet binnen de bij wet gestelde termijn van 4 weken heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.

U kunt zich ook binnen de bovengenoemde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

De Stichting Bangalore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het data-lek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct contact met u op.

Ondanks alle maatregelen die de Stichting Bangalore heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een data-lek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

Oldenzaal, 9 september 2018.