Beleidsplan

Logo website
stichting bangalore beleidsplan

Historie

Achtergrond

Tijdens een drietal uitzendingen voor de PUM ( Nederlandse Senior Experts) naar Bangalore – India, 1999 – 2000 en 2001, kwam één van de bestuursleden in contact met de Moeder – Overste van een Franciscanessen Klooster in Bangalore. Deze nodigde haar uit voor een bezoek aan de sloppenwijken van Bangalore. De stad heeft in totaal 120 sloppenwijken. In 16 van deze sloppenwijken werken zusters en medewerkers van het klooster. Zij proberen de bewoners maar vooral ook de moeders en de kinderen daadwerkelijk te ondersteunen en te helpen.

Motivatie

De confrontatie met de zeer slechte en trieste leefomstandigheden van
deze bewoners en de inzet van de zusters en medewerkers van het klooster als ook de moed en overlevingsdrang van deze moeders en bewoners heeft ertoe geleid dat er sinds 2001 ( Project Bangalore ) een samenwerking is ontstaan met als doel: het opzetten en continueren van crèches in deze sloppenwijken voor kinderen in de leeftijd van 2½ – 6 jaar.

In april 2006 werd het Project Bangalore omgezet in de Stichting Bangalore.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel : het ondersteunen van het werk van het Franciscanessen Klooster in Bangalore – India bij het opzetten en continueren van projecten in of nabij Bangalore ter bevordering van de gezondheid en educatie van kinderen en hun moeders.

Begroting en Beheer

Beheer

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld en een financieel overzicht. Voor het beheer zijn een aantal rekeningen en procedures opgesteld:

 • Betaalrekening overboeking van gelden naar het crèche – project in Bangalore.
 • Spaarrekening ( dit is het daadwerkelijke Fonds )

Jaarlijkse rapportage zowel intern als extern:

 • Aansluiting bankgegevens en afloop controle van het Fonds
 • KPI rapportage ten behoeve van de fondsen.
 • Financiële begroting als controle voor de hoogte van het Fonds.

Taakstelling

Op korte termijn garant staan voor het continueren van de financiële
bijdrage ten behoeve van de reeds opgerichte crèches.

Op lange termijn het, zo mogelijk, uitbreiden van het aantal crèches door het opzetten hiervan in andere sloppenwijken.

Uitkering

De uitkering aan het Franciscanessen Klooster wordt bepaald door het aantal kinderen en de variabele kosten hieraan verbonden zoals:

 • salarissen van de leidsters
 • huur ( elektriciteit, gas , water )
 • voeding
 • medische controle
 • reiskosten etc.

Per kwartaal wordt een bedrag overgemaakt gerelateerd aan de kosten van bovengenoemde variabelen. Vooraf wordt een calculatie opgesteld die aan de bestuursleden ter goedkeuring wordt voorgelegd .

Eenmaal per jaar tussen Mei / Juli rapporteert het Klooster betreffende de gang van zaken op uitvoerend niveau . Daarnaast ontvangt de Stichting een financieel overzicht met een accountantsverklaring.

Beloningsbeleid

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend.

Werving

De werving van de Stichting bestaat uit een aantal componenten:

 • Éénmalige aanvragen bij uitbreiding en continuering van de crèches.
 • Jaarlijkse bijdrage van de fondsen / donateurs / vrienden.
 • Het onderhouden van contacten d.m.v. het toezenden van de jaarlijkse Nieuwsbrief en Nieuwjaarswens aan alle sponsoren / donateurs en vrienden in de maand december.
 • Overige particuliere initiatieven en acties zoals het organiseren en voorbereiden van (Kerst) markten e.a. door de verkoop van zelfgemaakte artikelen.
 • Presentatie aan groepen.

Verslag

Fondsenwerving

Het werven van fondsen en deze informeren d.m.v. het toezenden van:

 • Een jaarverslag van de activiteiten uitgevoerd door de directie en medewerkers van het Franciscanessen klooster in Bangalore.
 • Een jaarrapportage van de accountant in Bangalore.
 • De exploitatierekening en balans en het KPI overzicht.
 • De namenlijst van de kinderen die geplaatst zijn op de 12 crèches.
 • De jaarlijkse nieuwsbrief en nieuwjaarswens aan alle sponsoren-donateurs-vrienden in december.

Bestuurstaken

Daarnaast heeft het bestuur de volgende terugkerende taken:

 • Het geven van een presentatie over het project op uitnodiging van een groep.
 • Het regelmatig onderhouden van contacten met de directie van het klooster in Bangalore – India.
 • Het periodiek overmaken van de nodige gelden t.b.v. het project

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

Buddha

Tot slot

Elk jaar dient dit beleidsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld te worden.

Oldenzaal, 8 februari 2023

klik hier om de statuten te downloaden